Syntax Society

Syntax Society kommer från latinets "Syntax" och engelskans "Society". Syntax Society grundades år 1999 i Landskrona.

Nedanför hittar ni våra stadgar!


SyntaxSociety Stadgar

§1
Föreningen Syntax Society är en ideell förening för användare och
stödjare av persondatorn  AMIGA, samt all teknik och verksamhet
associerad med den datorn. Föreningen har sitt säte i Landskrona. Den
är religiöst, politiskt, nationellt obunden och är en fullständigt
demokratiskt förening. Föreningen har ett öppet arbete tillsammans med
sina medlemmar som alla har en lika rösträtt.


§2
Vårt främsta mål är att främja och stärka kunskaperna kring AMIGA,
både för föreningens medlemmar och för allmänheten, samt skapa en
gemenskap kring alternativa datorplatformar.Medlemskap

§3
Medlem antages i föreningen efter ansökan och åtföljes av en årsavgift.
Ansökan avslås enbart om sökande är under 12 år och eller endast om
ansökande kommer att motarbeta föreningens intressen. Beslutet om
antagande fattas av styrelsen.


§4
En hedersmedlem kan utses av styrelsen på årsmötet. Hedersmedlemmen
behöver inte betala medlemsavgift för nästkommande år och skall ha
gjort något som gagnar AMIGAN och dess verksamhet.


§5
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall meddela detta till minst
en i styrelsen och betraktas därefter omedelbart ha lämnat föreningen.
Föreningen är inte återbetalningsskyldig.


§6
Medlem som inte betalat sin avgift inom en månad efter att ha varit
verksam i föreningen får en påminnelse. Om medlemmen inte har betalt
inom 30 dagar efter denna påminnelse betraktas vederbörande ha utträtt
ur föreningen.


§7
En föreningsmedlem som har försummat att betala avgift till föreningen
efter påminnelse om detta, motarbetat föreningen, brutit mot stadgarna
eller uppvisat dåligt uppträdande kan avstängas av styrelsen. Avstängd
medlem diskuteras på nästa årsmöte där beslut om uteslutning eller
upphävning av avstängning tas av föreningen.


§8
En medlem har rätt att deltaga i all verksamhet som föreningen driver
och har rätt till all information om föreningens angelägenheter.
Medlem går med på att följa de stadgar som föreningen har och betala
medlemsavgift.  Medlemmar har inte rätt till föreningens  eventuella
egendomar vid upplösning av föreningen.


§9
Medlem får lov att ta med vänner som är intresserade av föreningen
som kan vara intresserade av att bli medlemmar.Styrelsen

§10
Föreningens angelägenheter fattas av styrelsen. Särskilda uppgifter
för styrelsen är att:

1. Se till att föreningens bindande regler iakttas.
2. Verkställa för årsmötet fattade beslut.
3. Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
4. Ansvara för och förvalta föreningens medel.
5. Förbereda årsmötet.


§11a
Styrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare,
en kassör och en ledamot. Styrelsen väljs vid det ordinarie årsmötet
varje år. En styrelsemedlem har sin post därefter ett år. Två
suppleanter väljs också på årsbasis och styrelsen får kalla dessa för
att ersätta en ledamot som inte är närvarande.


§11b
Suppleanter ska i så god mån som möjligt hålla sig ajour med
styrelsen/föreningens arbete utifall att de blir kallade som ersättare av en
ledamot.


§12
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller majoriteten av styrelsen
så önskar. Styrelsen är beslutsmässig om majoriteten är för. Vid ett
sammanträde förs protokoll som dokumenteras av sekreterare. Beslut och
förslag skrivs ner.


§13
Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande leder
styrelsens arbete samt övervakar att föreningens stadgar följs. Har
ordförande förhinder träder vice ordförande in i dess ställe. I övrigt
fördelas arbetsuppgifterna  bland styrelsen av  styrelsen själv.
Särskilda uppgifter har dock kassör och sekreterare.


§14
Sekreterare för protokoll över styrelsens sammanträden, medlemsmöten
och årsmöte. Sekreterare för också ner förslag och idéer som medlemmar
kan ha. Dessa kan utgöra grund för ett medlemsmöte.


§15
Kassören ser till att medlemsavgifter betalas. Ser till att föreningen
söker de bidrag som finns att få.  För  medlemsförteckning och
inventarieförteckning.Verksamhetsår

§16
Verksamhetsåret omfattar tiden 0101-1231 och medlemsavgiften räknas
för ett helt år, en medlem som inträder under första hälften av
innevarande år betala full medlemsavgift medans medlemmar som inträder
under andra hälften kan få rabatt om styrelsen anser detta lämpligt.


§17
Räkenskapsåret omfattar tiden 0101-1231.


Revision

§18
Kassören ska hålla löpande bokföring och kunna framvisa denna inom
30dagar om en medlem önskar se den eller om bank eller annan 3'e part
behöver se denna samt presentera en sammanställande redovisning på
föreningens årsmöten. Sammanställningen ska vara tillgänglig för
medlemmar senast 14 dagar före årsmötet.Årsmöte

§19
Årsmötet hålls första lördag i mars, vid en tid och plats som bestäms av
styrelsen. Styrelsen kan vid behov kalla till ett extra årsmöte.
Kallelse samt dagordning för årsmötet ska ha givits till alla
medlemmar i god tid. Extra årsmöte kan tillkallas om minst hälften av
medlemmarna önskar så.   


§20
Medlem som har betalat medlemsavgift eller hedersmedlem har rösträtt
på möte. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas.


§21
Vid årsmötet hålls följande ärenden:

1. Mötet öppnas.
2. Upprop av närvarande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Sekreterare kommer förutom protokoll bistå som rösträknare.
5. Styrelsen ger verksamhetsberättelse samt balans för ekonomin.
6. Fråga om avgående styrelse ges ansvarsfrihet.
7. Fastställande av medlemsavgift.
8. Fastställande av verksamhet och för kommande år. Förslag och ideér.
9. Motioner.
10. Val av styrelse genom majoritetsröstning.
11. Övrigt.
12. Mötet avslutas.Möten

§22
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till medlemsmöte. Styrelsen
är också skyldig att kalla till medlemsmöte om majoritet av medlemmarna
så kräver. All röstning sker i princip genom enkel majoritet och endast
i mycket särskilda tillfällen kan styrelsen använda sitt veto men måste
då ha goda skäl för att göra så. Skälen måste uppges. Vid lika antal
röster skall lottning vara ett alternativ.


§23a
Stadgeändringar. Endast under årsmöte eller extra årsmöte får stadgar
ändras. För att ändra stadgarna krävs en majoritet av rösterna.


§23b
Upplösning. Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på
ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet  (avrundas nedåt). I
kallelsen till årsmötet skall det stå att förslag om upplösning av
föreningen kommer att behandlas. Mötet beslutar om hur föreningens
tillgångar ska disponeras.


§24
Vid tolkning av stadgarna skall ordförandes tolkning vara gällande.
Styrelsen kan ompröva tolkningen om styrelsen är i majoritet.


§25a
Föreningens grundare är Robert Mustin (761004-3932) och Jori Heiskanen
(780926-3994) och denna definition kan aldrig ändras genom något
beslut.


§25b
Firmatecknare för föreningen är alltid ordförande och kassören.


Uppdaterat: 5/2/2018